کمترین: 
1.751
بیشترین: 
1.8278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.751
زمان: 
8/9 23:08
قیمت بنزین امروز 9 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 9 آبان 1397 , 1.751 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 00:08","price":1.803},{"date":"1397/08/09 01:08","price":1.8099},{"date":"1397/08/09 02:08","price":1.8075},{"date":"1397/08/09 03:08","price":1.8141},{"date":"1397/08/09 04:08","price":1.8148},{"date":"1397/08/09 05:08","price":1.8155},{"date":"1397/08/09 06:08","price":1.817},{"date":"1397/08/09 09:08","price":1.8165},{"date":"1397/08/09 10:08","price":1.819},{"date":"1397/08/09 11:08","price":1.8278},{"date":"1397/08/09 11:32","price":1.8261},{"date":"1397/08/09 13:08","price":1.8235},{"date":"1397/08/09 14:08","price":1.8204},{"date":"1397/08/09 15:08","price":1.8155},{"date":"1397/08/09 16:08","price":1.8145},{"date":"1397/08/09 17:08","price":1.7986},{"date":"1397/08/09 18:08","price":1.7863},{"date":"1397/08/09 19:08","price":1.7862},{"date":"1397/08/09 20:08","price":1.7965},{"date":"1397/08/09 20:32","price":1.7904},{"date":"1397/08/09 21:08","price":1.7865},{"date":"1397/08/09 22:08","price":1.7554},{"date":"1397/08/09 23:08","price":1.751}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398