کمترین: 
701.25
بیشترین: 
709.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
701.38
زمان: 
8/9 23:08
قیمت گازوئیل امروز 9 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 آبان 1397 , 701.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 00:08","price":701.25},{"date":"1397/08/09 01:08","price":703.25},{"date":"1397/08/09 02:08","price":702.38},{"date":"1397/08/09 05:08","price":702.75},{"date":"1397/08/09 06:08","price":703.13},{"date":"1397/08/09 07:08","price":703.5},{"date":"1397/08/09 08:08","price":703},{"date":"1397/08/09 09:08","price":703.38},{"date":"1397/08/09 10:08","price":704.25},{"date":"1397/08/09 11:08","price":707.63},{"date":"1397/08/09 11:32","price":707.88},{"date":"1397/08/09 14:08","price":707.13},{"date":"1397/08/09 15:08","price":706.13},{"date":"1397/08/09 16:08","price":705.88},{"date":"1397/08/09 17:08","price":706.38},{"date":"1397/08/09 18:08","price":703.38},{"date":"1397/08/09 19:08","price":704.25},{"date":"1397/08/09 20:08","price":708},{"date":"1397/08/09 20:32","price":709.38},{"date":"1397/08/09 21:08","price":708.75},{"date":"1397/08/09 22:08","price":702.38},{"date":"1397/08/09 23:08","price":701.38}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398