کمترین: 
2.2489
بیشترین: 
2.2864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2489
زمان: 
8/9 23:08
قیمت نفت کوره امروز 9 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 آبان 1397 , 2.2489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 00:08","price":2.2631},{"date":"1397/08/09 01:08","price":2.2673},{"date":"1397/08/09 02:08","price":2.2652},{"date":"1397/08/09 03:08","price":2.2692},{"date":"1397/08/09 04:08","price":2.2684},{"date":"1397/08/09 05:08","price":2.2662},{"date":"1397/08/09 06:08","price":2.2668},{"date":"1397/08/09 07:08","price":2.2679},{"date":"1397/08/09 08:08","price":2.267},{"date":"1397/08/09 09:08","price":2.2667},{"date":"1397/08/09 10:08","price":2.27},{"date":"1397/08/09 11:08","price":2.2811},{"date":"1397/08/09 11:32","price":2.2823},{"date":"1397/08/09 13:08","price":2.2864},{"date":"1397/08/09 14:08","price":2.2835},{"date":"1397/08/09 15:08","price":2.2782},{"date":"1397/08/09 16:08","price":2.2771},{"date":"1397/08/09 17:08","price":2.2766},{"date":"1397/08/09 18:08","price":2.2645},{"date":"1397/08/09 19:08","price":2.2694},{"date":"1397/08/09 20:08","price":2.2809},{"date":"1397/08/09 20:32","price":2.2789},{"date":"1397/08/09 21:08","price":2.2751},{"date":"1397/08/09 22:08","price":2.2513},{"date":"1397/08/09 23:08","price":2.2489}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398