کمترین: 
74.97
بیشترین: 
76.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.97
زمان: 
8/9 23:08
قیمت نفت برنت امروز 9 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 آبان 1397 , 74.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 00:08","price":76.03},{"date":"1397/08/09 01:08","price":76.28},{"date":"1397/08/09 02:08","price":76.16},{"date":"1397/08/09 05:08","price":76.28},{"date":"1397/08/09 06:08","price":76.37},{"date":"1397/08/09 07:08","price":76.41},{"date":"1397/08/09 08:08","price":76.38},{"date":"1397/08/09 09:08","price":76.35},{"date":"1397/08/09 10:08","price":76.47},{"date":"1397/08/09 11:08","price":76.89},{"date":"1397/08/09 11:32","price":76.8},{"date":"1397/08/09 13:08","price":76.73},{"date":"1397/08/09 14:08","price":76.6},{"date":"1397/08/09 15:08","price":76.44},{"date":"1397/08/09 16:08","price":76.39},{"date":"1397/08/09 17:08","price":76.27},{"date":"1397/08/09 18:08","price":75.78},{"date":"1397/08/09 19:08","price":75.87},{"date":"1397/08/09 20:08","price":76.33},{"date":"1397/08/09 20:32","price":76.16},{"date":"1397/08/09 21:08","price":76},{"date":"1397/08/09 22:08","price":75.14},{"date":"1397/08/09 23:08","price":74.97}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398