کمترین: 
3.173
بیشترین: 
3.248
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.204
زمان: 
8/8 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 8 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 آبان 1397 , 3.204 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:08","price":3.186},{"date":"1397/08/08 01:08","price":3.187},{"date":"1397/08/08 02:08","price":3.183},{"date":"1397/08/08 04:32","price":3.173},{"date":"1397/08/08 13:08","price":3.183},{"date":"1397/08/08 15:08","price":3.173},{"date":"1397/08/08 16:08","price":3.188},{"date":"1397/08/08 17:08","price":3.248},{"date":"1397/08/08 18:08","price":3.223},{"date":"1397/08/08 19:08","price":3.189},{"date":"1397/08/08 23:08","price":3.204}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398