کمترین: 
1.796
بیشترین: 
1.8194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8005
زمان: 
8/8 23:08
قیمت بنزین امروز 8 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 آبان 1397 , 1.8005 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:08","price":1.811},{"date":"1397/08/08 02:08","price":1.8085},{"date":"1397/08/08 03:08","price":1.8075},{"date":"1397/08/08 04:32","price":1.808},{"date":"1397/08/08 13:08","price":1.8175},{"date":"1397/08/08 14:08","price":1.816},{"date":"1397/08/08 15:08","price":1.817},{"date":"1397/08/08 16:08","price":1.8194},{"date":"1397/08/08 17:08","price":1.796},{"date":"1397/08/08 18:08","price":1.8016},{"date":"1397/08/08 19:08","price":1.8155},{"date":"1397/08/08 22:08","price":1.7965},{"date":"1397/08/08 23:08","price":1.8005}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398