کمترین: 
2.2409
بیشترین: 
2.2782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2612
زمان: 
8/8 23:08
قیمت نفت کوره امروز 8 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 آبان 1397 , 2.2612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:08","price":2.2771},{"date":"1397/08/08 01:08","price":2.2774},{"date":"1397/08/08 02:08","price":2.2759},{"date":"1397/08/08 03:08","price":2.2757},{"date":"1397/08/08 04:32","price":2.2751},{"date":"1397/08/08 13:08","price":2.2782},{"date":"1397/08/08 14:08","price":2.2749},{"date":"1397/08/08 15:08","price":2.2659},{"date":"1397/08/08 16:08","price":2.2679},{"date":"1397/08/08 17:08","price":2.2409},{"date":"1397/08/08 18:08","price":2.2437},{"date":"1397/08/08 19:08","price":2.2621},{"date":"1397/08/08 22:08","price":2.2542},{"date":"1397/08/08 23:08","price":2.2612}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398