کمترین: 
65.66
بیشترین: 
67.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.19
زمان: 
8/8 23:08
قیمت نفت سبک امروز 8 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 آبان 1397 , 66.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:08","price":66.73},{"date":"1397/08/08 02:08","price":66.69},{"date":"1397/08/08 03:08","price":66.67},{"date":"1397/08/08 04:32","price":66.75},{"date":"1397/08/08 13:08","price":67.08},{"date":"1397/08/08 14:08","price":66.72},{"date":"1397/08/08 15:08","price":66.61},{"date":"1397/08/08 16:08","price":66.58},{"date":"1397/08/08 17:08","price":65.75},{"date":"1397/08/08 18:08","price":65.66},{"date":"1397/08/08 19:08","price":66.34},{"date":"1397/08/08 22:08","price":66.05},{"date":"1397/08/08 23:08","price":66.19}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398