کمترین: 
706.63
بیشترین: 
719.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
706.63
زمان: 
8/7 23:08
قیمت گازوئیل امروز 7 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 آبان 1397 , 706.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 04:08","price":718.13},{"date":"1397/08/07 05:08","price":719.13},{"date":"1397/08/07 06:08","price":716.88},{"date":"1397/08/07 07:08","price":716.5},{"date":"1397/08/07 08:08","price":716.38},{"date":"1397/08/07 09:08","price":716.13},{"date":"1397/08/07 10:08","price":714.88},{"date":"1397/08/07 11:08","price":713.25},{"date":"1397/08/07 12:08","price":713.75},{"date":"1397/08/07 13:08","price":712.13},{"date":"1397/08/07 14:08","price":713.63},{"date":"1397/08/07 15:08","price":709.88},{"date":"1397/08/07 16:08","price":711.63},{"date":"1397/08/07 17:08","price":708.13},{"date":"1397/08/07 18:08","price":709.13},{"date":"1397/08/07 19:08","price":711.13},{"date":"1397/08/07 20:08","price":713.13},{"date":"1397/08/07 21:08","price":711.13},{"date":"1397/08/07 22:08","price":709.88},{"date":"1397/08/07 23:08","price":706.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398