کمترین: 
76.93
بیشترین: 
77.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.94
زمان: 
8/7 23:08
قیمت نفت برنت امروز 7 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 آبان 1397 , 76.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 04:08","price":77.84},{"date":"1397/08/07 05:08","price":77.9},{"date":"1397/08/07 06:08","price":77.61},{"date":"1397/08/07 07:08","price":77.56},{"date":"1397/08/07 08:08","price":77.54},{"date":"1397/08/07 09:08","price":77.59},{"date":"1397/08/07 10:08","price":77.36},{"date":"1397/08/07 11:08","price":77.08},{"date":"1397/08/07 12:08","price":77.12},{"date":"1397/08/07 13:08","price":76.93},{"date":"1397/08/07 14:08","price":77.4},{"date":"1397/08/07 15:08","price":77.44},{"date":"1397/08/07 16:08","price":77.64},{"date":"1397/08/07 17:08","price":77.17},{"date":"1397/08/07 18:08","price":77.32},{"date":"1397/08/07 19:08","price":77.44},{"date":"1397/08/07 20:08","price":77.62},{"date":"1397/08/07 21:08","price":77.54},{"date":"1397/08/07 22:08","price":77.43},{"date":"1397/08/07 23:08","price":76.94}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398