کمترین: 
3.146
بیشترین: 
3.197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.196
زمان: 
8/7 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 7 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 آبان 1397 , 3.196 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 02:08","price":3.195},{"date":"1397/08/07 03:08","price":3.196},{"date":"1397/08/07 04:08","price":3.191},{"date":"1397/08/07 05:08","price":3.196},{"date":"1397/08/07 06:08","price":3.188},{"date":"1397/08/07 07:08","price":3.182},{"date":"1397/08/07 08:08","price":3.184},{"date":"1397/08/07 09:08","price":3.183},{"date":"1397/08/07 10:08","price":3.178},{"date":"1397/08/07 11:08","price":3.182},{"date":"1397/08/07 12:08","price":3.171},{"date":"1397/08/07 13:08","price":3.165},{"date":"1397/08/07 14:08","price":3.173},{"date":"1397/08/07 15:08","price":3.149},{"date":"1397/08/07 16:08","price":3.164},{"date":"1397/08/07 17:08","price":3.146},{"date":"1397/08/07 18:08","price":3.159},{"date":"1397/08/07 19:08","price":3.189},{"date":"1397/08/07 20:08","price":3.179},{"date":"1397/08/07 21:08","price":3.171},{"date":"1397/08/07 22:08","price":3.197},{"date":"1397/08/07 23:08","price":3.196}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398