کمترین: 
1.7945
بیشترین: 
1.8267
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.812
زمان: 
8/7 23:08
قیمت بنزین امروز 7 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 آبان 1397 , 1.812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 02:08","price":1.808},{"date":"1397/08/07 03:08","price":1.8085},{"date":"1397/08/07 04:08","price":1.812},{"date":"1397/08/07 05:08","price":1.813},{"date":"1397/08/07 06:08","price":1.8055},{"date":"1397/08/07 07:08","price":1.8045},{"date":"1397/08/07 08:08","price":1.8055},{"date":"1397/08/07 09:08","price":1.8065},{"date":"1397/08/07 10:08","price":1.7995},{"date":"1397/08/07 11:08","price":1.7945},{"date":"1397/08/07 12:08","price":1.7972},{"date":"1397/08/07 13:08","price":1.795},{"date":"1397/08/07 14:08","price":1.8097},{"date":"1397/08/07 15:08","price":1.8094},{"date":"1397/08/07 16:08","price":1.8164},{"date":"1397/08/07 17:08","price":1.8111},{"date":"1397/08/07 18:08","price":1.8173},{"date":"1397/08/07 19:08","price":1.8267},{"date":"1397/08/07 20:08","price":1.8255},{"date":"1397/08/07 21:08","price":1.824},{"date":"1397/08/07 22:08","price":1.8229},{"date":"1397/08/07 23:08","price":1.812}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398