کمترین: 
2.2769
بیشترین: 
2.3097
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2769
زمان: 
8/7 23:08
قیمت نفت کوره امروز 7 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 آبان 1397 , 2.2769 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 02:08","price":2.304},{"date":"1397/08/07 03:08","price":2.3049},{"date":"1397/08/07 04:08","price":2.3074},{"date":"1397/08/07 05:08","price":2.3097},{"date":"1397/08/07 06:08","price":2.3016},{"date":"1397/08/07 07:08","price":2.3014},{"date":"1397/08/07 08:08","price":2.3005},{"date":"1397/08/07 09:08","price":2.2998},{"date":"1397/08/07 10:08","price":2.2954},{"date":"1397/08/07 11:08","price":2.2887},{"date":"1397/08/07 12:08","price":2.2952},{"date":"1397/08/07 13:08","price":2.2866},{"date":"1397/08/07 14:08","price":2.2929},{"date":"1397/08/07 15:08","price":2.2826},{"date":"1397/08/07 16:08","price":2.2905},{"date":"1397/08/07 17:08","price":2.2799},{"date":"1397/08/07 18:08","price":2.285},{"date":"1397/08/07 19:08","price":2.2873},{"date":"1397/08/07 20:08","price":2.292},{"date":"1397/08/07 21:08","price":2.2879},{"date":"1397/08/07 22:08","price":2.2836},{"date":"1397/08/07 23:08","price":2.2769}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398