کمترین: 
66.64
بیشترین: 
67.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.64
زمان: 
8/7 23:08
قیمت نفت سبک امروز 7 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 آبان 1397 , 66.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 02:08","price":67.59},{"date":"1397/08/07 03:08","price":67.7},{"date":"1397/08/07 04:08","price":67.75},{"date":"1397/08/07 05:08","price":67.82},{"date":"1397/08/07 06:08","price":67.62},{"date":"1397/08/07 07:08","price":67.61},{"date":"1397/08/07 10:08","price":67.38},{"date":"1397/08/07 11:08","price":67.17},{"date":"1397/08/07 13:08","price":67},{"date":"1397/08/07 14:08","price":67.36},{"date":"1397/08/07 15:08","price":67.38},{"date":"1397/08/07 16:08","price":67.5},{"date":"1397/08/07 17:08","price":67.05},{"date":"1397/08/07 18:08","price":67.16},{"date":"1397/08/07 19:08","price":67.12},{"date":"1397/08/07 20:08","price":67.31},{"date":"1397/08/07 21:08","price":67.23},{"date":"1397/08/07 22:08","price":67.06},{"date":"1397/08/07 23:08","price":66.64}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398