کمترین: 
2.3034
بیشترین: 
2.3034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3034
زمان: 
8/6 11:32
قیمت نفت کوره امروز 6 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 آبان 1397 , 2.3034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/06 11:32","price":2.3034}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398