کمترین: 
3.196
بیشترین: 
3.201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.201
زمان: 
8/5 03:08
قیمت گاز طبیعی امروز 5 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 آبان 1397 , 3.201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 00:08","price":3.196},{"date":"1397/08/05 01:08","price":3.2},{"date":"1397/08/05 03:08","price":3.201}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398