کمترین: 
2.3057
بیشترین: 
2.3072
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3072
زمان: 
8/5 02:08
قیمت نفت کوره امروز 5 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 آبان 1397 , 2.3072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 00:08","price":2.3057},{"date":"1397/08/05 01:08","price":2.307},{"date":"1397/08/05 02:08","price":2.3072}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398