کمترین: 
67.62
بیشترین: 
67.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.62
زمان: 
8/5 03:08
قیمت نفت سبک امروز 5 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 آبان 1397 , 67.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 00:08","price":67.69},{"date":"1397/08/05 01:08","price":67.68},{"date":"1397/08/05 03:08","price":67.62}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398