کمترین: 
76
بیشترین: 
77.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.55
زمان: 
8/4 23:08
قیمت نفت برنت امروز 4 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 آبان 1397 , 77.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 01:08","price":76.66},{"date":"1397/08/04 02:08","price":76.65},{"date":"1397/08/04 03:08","price":76.74},{"date":"1397/08/04 05:08","price":76.43},{"date":"1397/08/04 06:08","price":76.47},{"date":"1397/08/04 07:08","price":76.53},{"date":"1397/08/04 08:08","price":76.37},{"date":"1397/08/04 09:08","price":76.43},{"date":"1397/08/04 10:08","price":76.22},{"date":"1397/08/04 11:08","price":76.34},{"date":"1397/08/04 12:08","price":76.08},{"date":"1397/08/04 13:08","price":76.56},{"date":"1397/08/04 13:32","price":76},{"date":"1397/08/04 15:08","price":76.16},{"date":"1397/08/04 17:08","price":76.22},{"date":"1397/08/04 19:08","price":77.24},{"date":"1397/08/04 20:08","price":77.16},{"date":"1397/08/04 21:08","price":77.34},{"date":"1397/08/04 22:08","price":77.49},{"date":"1397/08/04 23:08","price":77.55}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398