کمترین: 
3.119
بیشترین: 
3.204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.183
زمان: 
8/4 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 4 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 آبان 1397 , 3.183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 00:08","price":3.204},{"date":"1397/08/04 01:08","price":3.173},{"date":"1397/08/04 02:08","price":3.169},{"date":"1397/08/04 03:08","price":3.172},{"date":"1397/08/04 03:32","price":3.171},{"date":"1397/08/04 05:08","price":3.157},{"date":"1397/08/04 06:08","price":3.159},{"date":"1397/08/04 07:08","price":3.16},{"date":"1397/08/04 08:08","price":3.157},{"date":"1397/08/04 09:08","price":3.154},{"date":"1397/08/04 10:08","price":3.143},{"date":"1397/08/04 11:08","price":3.136},{"date":"1397/08/04 12:08","price":3.141},{"date":"1397/08/04 13:08","price":3.162},{"date":"1397/08/04 13:32","price":3.135},{"date":"1397/08/04 17:08","price":3.14},{"date":"1397/08/04 18:08","price":3.119},{"date":"1397/08/04 19:08","price":3.125},{"date":"1397/08/04 20:08","price":3.139},{"date":"1397/08/04 21:08","price":3.156},{"date":"1397/08/04 22:08","price":3.188},{"date":"1397/08/04 23:08","price":3.183}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398