کمترین: 
1.7784
بیشترین: 
1.8154
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8154
زمان: 
8/4 23:08
قیمت بنزین امروز 4 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 آبان 1397 , 1.8154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 00:08","price":1.8115},{"date":"1397/08/04 01:08","price":1.8067},{"date":"1397/08/04 02:08","price":1.805},{"date":"1397/08/04 03:08","price":1.8055},{"date":"1397/08/04 05:08","price":1.8005},{"date":"1397/08/04 06:08","price":1.803},{"date":"1397/08/04 07:08","price":1.8025},{"date":"1397/08/04 08:08","price":1.7995},{"date":"1397/08/04 09:08","price":1.8},{"date":"1397/08/04 10:08","price":1.7967},{"date":"1397/08/04 11:08","price":1.7985},{"date":"1397/08/04 12:08","price":1.7935},{"date":"1397/08/04 13:08","price":1.8009},{"date":"1397/08/04 13:32","price":1.785},{"date":"1397/08/04 15:08","price":1.7853},{"date":"1397/08/04 17:08","price":1.7904},{"date":"1397/08/04 18:08","price":1.7784},{"date":"1397/08/04 19:08","price":1.8067},{"date":"1397/08/04 20:08","price":1.813},{"date":"1397/08/04 21:08","price":1.8134},{"date":"1397/08/04 22:08","price":1.8118},{"date":"1397/08/04 23:08","price":1.8154}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398