کمترین: 
702.38
بیشترین: 
716.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
716.88
زمان: 
8/4 23:08
قیمت گازوئیل امروز 4 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 4 آبان 1397 , 716.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 00:08","price":707.13},{"date":"1397/08/04 01:08","price":705.88},{"date":"1397/08/04 02:08","price":705.5},{"date":"1397/08/04 05:08","price":704.5},{"date":"1397/08/04 06:08","price":705},{"date":"1397/08/04 08:08","price":703.88},{"date":"1397/08/04 09:08","price":704.13},{"date":"1397/08/04 10:08","price":702.38},{"date":"1397/08/04 11:08","price":703.5},{"date":"1397/08/04 12:08","price":702.63},{"date":"1397/08/04 13:08","price":707.13},{"date":"1397/08/04 13:32","price":703.63},{"date":"1397/08/04 15:08","price":705.13},{"date":"1397/08/04 17:08","price":705.88},{"date":"1397/08/04 19:08","price":714},{"date":"1397/08/04 20:08","price":713.75},{"date":"1397/08/04 21:08","price":713.88},{"date":"1397/08/04 22:08","price":715.63},{"date":"1397/08/04 23:08","price":716.88}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398