کمترین: 
2.2625
بیشترین: 
2.3034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3034
زمان: 
8/4 23:08
قیمت نفت کوره امروز 4 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 4 آبان 1397 , 2.3034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 00:08","price":2.2759},{"date":"1397/08/04 01:08","price":2.2755},{"date":"1397/08/04 02:08","price":2.274},{"date":"1397/08/04 03:08","price":2.2729},{"date":"1397/08/04 03:32","price":2.2711},{"date":"1397/08/04 05:08","price":2.269},{"date":"1397/08/04 06:08","price":2.2702},{"date":"1397/08/04 08:08","price":2.2665},{"date":"1397/08/04 09:08","price":2.2667},{"date":"1397/08/04 10:08","price":2.2629},{"date":"1397/08/04 11:08","price":2.2668},{"date":"1397/08/04 12:08","price":2.2626},{"date":"1397/08/04 13:08","price":2.2759},{"date":"1397/08/04 13:32","price":2.2625},{"date":"1397/08/04 15:08","price":2.2667},{"date":"1397/08/04 17:08","price":2.2695},{"date":"1397/08/04 18:08","price":2.2679},{"date":"1397/08/04 19:08","price":2.2926},{"date":"1397/08/04 20:08","price":2.2924},{"date":"1397/08/04 21:08","price":2.2943},{"date":"1397/08/04 22:08","price":2.2984},{"date":"1397/08/04 23:08","price":2.3034}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398