کمترین: 
66.39
بیشترین: 
67.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.53
زمان: 
8/4 23:08
قیمت نفت سبک امروز 4 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 4 آبان 1397 , 67.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 00:08","price":67.22},{"date":"1397/08/04 01:08","price":67.02},{"date":"1397/08/04 02:08","price":66.97},{"date":"1397/08/04 03:08","price":67},{"date":"1397/08/04 03:32","price":66.97},{"date":"1397/08/04 05:08","price":66.77},{"date":"1397/08/04 06:08","price":66.79},{"date":"1397/08/04 08:08","price":66.69},{"date":"1397/08/04 09:08","price":66.72},{"date":"1397/08/04 10:08","price":66.56},{"date":"1397/08/04 11:08","price":66.67},{"date":"1397/08/04 12:08","price":66.53},{"date":"1397/08/04 13:08","price":66.86},{"date":"1397/08/04 13:32","price":66.39},{"date":"1397/08/04 15:08","price":66.45},{"date":"1397/08/04 17:08","price":66.56},{"date":"1397/08/04 18:08","price":66.64},{"date":"1397/08/04 19:08","price":67.25},{"date":"1397/08/04 20:08","price":67.3},{"date":"1397/08/04 21:08","price":67.55},{"date":"1397/08/04 22:08","price":67.59},{"date":"1397/08/04 23:08","price":67.53}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398