کمترین: 
3.179
بیشترین: 
3.218
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.2
زمان: 
8/3 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 3 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 3 آبان 1397 , 3.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:08","price":3.188},{"date":"1397/08/03 01:08","price":3.186},{"date":"1397/08/03 02:08","price":3.181},{"date":"1397/08/03 03:08","price":3.183},{"date":"1397/08/03 04:08","price":3.186},{"date":"1397/08/03 05:08","price":3.182},{"date":"1397/08/03 06:08","price":3.181},{"date":"1397/08/03 07:08","price":3.184},{"date":"1397/08/03 08:08","price":3.186},{"date":"1397/08/03 09:08","price":3.181},{"date":"1397/08/03 10:08","price":3.186},{"date":"1397/08/03 12:08","price":3.181},{"date":"1397/08/03 13:08","price":3.2},{"date":"1397/08/03 13:32","price":3.195},{"date":"1397/08/03 16:08","price":3.179},{"date":"1397/08/03 16:32","price":3.207},{"date":"1397/08/03 18:08","price":3.196},{"date":"1397/08/03 19:08","price":3.194},{"date":"1397/08/03 20:08","price":3.218},{"date":"1397/08/03 21:08","price":3.202},{"date":"1397/08/03 22:08","price":3.214},{"date":"1397/08/03 23:08","price":3.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398