کمترین: 
1.7975
بیشترین: 
1.8245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8131
زمان: 
8/3 23:08
قیمت بنزین امروز 3 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 3 آبان 1397 , 1.8131 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:08","price":1.7975},{"date":"1397/08/03 01:08","price":1.802},{"date":"1397/08/03 02:08","price":1.8055},{"date":"1397/08/03 03:08","price":1.805},{"date":"1397/08/03 04:08","price":1.7999},{"date":"1397/08/03 05:08","price":1.7995},{"date":"1397/08/03 06:08","price":1.8025},{"date":"1397/08/03 07:08","price":1.8005},{"date":"1397/08/03 08:08","price":1.8015},{"date":"1397/08/03 09:08","price":1.7985},{"date":"1397/08/03 10:08","price":1.805},{"date":"1397/08/03 11:08","price":1.8015},{"date":"1397/08/03 12:08","price":1.8068},{"date":"1397/08/03 13:08","price":1.8225},{"date":"1397/08/03 13:32","price":1.8241},{"date":"1397/08/03 16:08","price":1.8171},{"date":"1397/08/03 16:32","price":1.8245},{"date":"1397/08/03 18:08","price":1.808},{"date":"1397/08/03 19:08","price":1.8085},{"date":"1397/08/03 20:08","price":1.8088},{"date":"1397/08/03 21:08","price":1.8068},{"date":"1397/08/03 22:08","price":1.813},{"date":"1397/08/03 23:08","price":1.8131}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398