کمترین: 
692.63
بیشترین: 
707.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
707.25
زمان: 
8/3 23:08
قیمت گازوئیل امروز 3 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 آبان 1397 , 707.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:08","price":693.63},{"date":"1397/08/03 01:08","price":694.75},{"date":"1397/08/03 04:08","price":693.88},{"date":"1397/08/03 05:08","price":693.75},{"date":"1397/08/03 06:08","price":694.75},{"date":"1397/08/03 07:08","price":693.88},{"date":"1397/08/03 08:08","price":693.63},{"date":"1397/08/03 09:08","price":692.63},{"date":"1397/08/03 10:08","price":694.5},{"date":"1397/08/03 11:08","price":693.88},{"date":"1397/08/03 12:08","price":695.13},{"date":"1397/08/03 13:08","price":697.88},{"date":"1397/08/03 13:32","price":698.5},{"date":"1397/08/03 16:08","price":696.38},{"date":"1397/08/03 16:32","price":701.13},{"date":"1397/08/03 18:08","price":700.5},{"date":"1397/08/03 19:08","price":703},{"date":"1397/08/03 20:08","price":706.88},{"date":"1397/08/03 21:08","price":703.88},{"date":"1397/08/03 22:08","price":706.63},{"date":"1397/08/03 23:08","price":707.25}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398