کمترین: 
2.2345
بیشترین: 
2.2791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2791
زمان: 
8/3 23:08
قیمت نفت کوره امروز 3 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 آبان 1397 , 2.2791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:08","price":2.2372},{"date":"1397/08/03 01:08","price":2.2423},{"date":"1397/08/03 02:08","price":2.2419},{"date":"1397/08/03 03:08","price":2.2416},{"date":"1397/08/03 04:08","price":2.2364},{"date":"1397/08/03 05:08","price":2.237},{"date":"1397/08/03 06:08","price":2.2414},{"date":"1397/08/03 07:08","price":2.2389},{"date":"1397/08/03 08:08","price":2.2382},{"date":"1397/08/03 09:08","price":2.2345},{"date":"1397/08/03 10:08","price":2.2407},{"date":"1397/08/03 11:08","price":2.2371},{"date":"1397/08/03 12:08","price":2.2458},{"date":"1397/08/03 13:08","price":2.2501},{"date":"1397/08/03 13:32","price":2.251},{"date":"1397/08/03 16:08","price":2.2493},{"date":"1397/08/03 16:32","price":2.2624},{"date":"1397/08/03 18:08","price":2.2583},{"date":"1397/08/03 19:08","price":2.2662},{"date":"1397/08/03 20:08","price":2.2714},{"date":"1397/08/03 21:08","price":2.2675},{"date":"1397/08/03 22:08","price":2.2781},{"date":"1397/08/03 23:08","price":2.2791}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398