کمترین: 
75.45
بیشترین: 
76.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.89
زمان: 
8/3 23:08
قیمت نفت برنت امروز 3 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 3 آبان 1397 , 76.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:08","price":75.45},{"date":"1397/08/03 01:08","price":75.7},{"date":"1397/08/03 02:08","price":75.73},{"date":"1397/08/03 04:08","price":75.54},{"date":"1397/08/03 05:08","price":75.47},{"date":"1397/08/03 06:08","price":75.62},{"date":"1397/08/03 07:08","price":75.56},{"date":"1397/08/03 08:08","price":75.68},{"date":"1397/08/03 09:08","price":75.53},{"date":"1397/08/03 10:08","price":75.75},{"date":"1397/08/03 11:08","price":75.61},{"date":"1397/08/03 12:08","price":75.71},{"date":"1397/08/03 13:08","price":76.28},{"date":"1397/08/03 13:32","price":76.36},{"date":"1397/08/03 16:08","price":76.12},{"date":"1397/08/03 16:32","price":76.72},{"date":"1397/08/03 18:08","price":76.33},{"date":"1397/08/03 19:08","price":76.39},{"date":"1397/08/03 20:08","price":76.86},{"date":"1397/08/03 21:08","price":76.55},{"date":"1397/08/03 22:08","price":76.83},{"date":"1397/08/03 23:08","price":76.89}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398