کمترین: 
66.14
بیشترین: 
67.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.35
زمان: 
8/3 23:08
قیمت نفت سبک امروز 3 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 آبان 1397 , 67.35 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:08","price":66.23},{"date":"1397/08/03 01:08","price":66.38},{"date":"1397/08/03 02:08","price":66.44},{"date":"1397/08/03 03:08","price":66.38},{"date":"1397/08/03 04:08","price":66.25},{"date":"1397/08/03 05:08","price":66.22},{"date":"1397/08/03 06:08","price":66.36},{"date":"1397/08/03 07:08","price":66.3},{"date":"1397/08/03 09:08","price":66.14},{"date":"1397/08/03 10:08","price":66.44},{"date":"1397/08/03 11:08","price":66.36},{"date":"1397/08/03 12:08","price":66.41},{"date":"1397/08/03 13:08","price":66.77},{"date":"1397/08/03 13:32","price":66.84},{"date":"1397/08/03 16:08","price":66.69},{"date":"1397/08/03 16:32","price":67.22},{"date":"1397/08/03 18:08","price":66.94},{"date":"1397/08/03 19:08","price":67.09},{"date":"1397/08/03 20:08","price":67.5},{"date":"1397/08/03 21:08","price":67.27},{"date":"1397/08/03 22:08","price":67.45},{"date":"1397/08/03 23:08","price":67.35}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398