کمترین: 
77.11
بیشترین: 
77.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.11
زمان: 
8/2 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 2 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 آبان 1397 , 77.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 17:08","price":77.11}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398