کمترین: 
19.14
بیشترین: 
19.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.61
زمان: 
8/2 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 2 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 2 آبان 1397 , 19.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 10:08","price":19.14},{"date":"1397/08/02 11:08","price":19.33},{"date":"1397/08/02 12:08","price":19.26},{"date":"1397/08/02 13:08","price":19.17},{"date":"1397/08/02 14:08","price":19.37},{"date":"1397/08/02 15:08","price":19.45},{"date":"1397/08/02 16:08","price":19.46},{"date":"1397/08/02 17:08","price":19.55},{"date":"1397/08/02 18:08","price":19.39},{"date":"1397/08/02 19:08","price":19.59},{"date":"1397/08/02 20:08","price":19.61}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398