کمترین: 
3.17
بیشترین: 
3.239
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.184
زمان: 
8/2 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 2 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 آبان 1397 , 3.184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:08","price":3.22},{"date":"1397/08/02 03:08","price":3.223},{"date":"1397/08/02 03:32","price":3.224},{"date":"1397/08/02 04:08","price":3.225},{"date":"1397/08/02 05:08","price":3.224},{"date":"1397/08/02 06:08","price":3.22},{"date":"1397/08/02 07:08","price":3.222},{"date":"1397/08/02 08:08","price":3.224},{"date":"1397/08/02 09:08","price":3.222},{"date":"1397/08/02 10:08","price":3.207},{"date":"1397/08/02 11:08","price":3.204},{"date":"1397/08/02 12:08","price":3.201},{"date":"1397/08/02 13:08","price":3.195},{"date":"1397/08/02 14:08","price":3.204},{"date":"1397/08/02 15:08","price":3.171},{"date":"1397/08/02 16:08","price":3.191},{"date":"1397/08/02 17:08","price":3.239},{"date":"1397/08/02 18:08","price":3.215},{"date":"1397/08/02 19:08","price":3.204},{"date":"1397/08/02 20:08","price":3.205},{"date":"1397/08/02 21:08","price":3.183},{"date":"1397/08/02 22:08","price":3.17},{"date":"1397/08/02 23:08","price":3.184}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398