کمترین: 
1.8055
بیشترین: 
1.8575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8055
زمان: 
8/2 23:08
قیمت بنزین امروز 2 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 آبان 1397 , 1.8055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:08","price":1.8325},{"date":"1397/08/02 03:08","price":1.835},{"date":"1397/08/02 03:32","price":1.8365},{"date":"1397/08/02 06:08","price":1.8405},{"date":"1397/08/02 07:08","price":1.8473},{"date":"1397/08/02 08:08","price":1.8415},{"date":"1397/08/02 09:08","price":1.8425},{"date":"1397/08/02 10:08","price":1.842},{"date":"1397/08/02 11:08","price":1.831},{"date":"1397/08/02 12:08","price":1.82},{"date":"1397/08/02 13:08","price":1.8198},{"date":"1397/08/02 14:08","price":1.8231},{"date":"1397/08/02 15:08","price":1.8338},{"date":"1397/08/02 16:08","price":1.8395},{"date":"1397/08/02 17:08","price":1.848},{"date":"1397/08/02 18:08","price":1.831},{"date":"1397/08/02 19:08","price":1.8475},{"date":"1397/08/02 20:08","price":1.8575},{"date":"1397/08/02 21:08","price":1.845},{"date":"1397/08/02 22:08","price":1.8276},{"date":"1397/08/02 23:08","price":1.8055}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398