کمترین: 
692.25
بیشترین: 
704.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694.63
زمان: 
8/2 23:08
قیمت گازوئیل امروز 2 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 آبان 1397 , 694.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:08","price":694.25},{"date":"1397/08/02 04:08","price":694.88},{"date":"1397/08/02 05:08","price":695.13},{"date":"1397/08/02 06:08","price":696},{"date":"1397/08/02 07:08","price":697.75},{"date":"1397/08/02 08:08","price":696.88},{"date":"1397/08/02 09:08","price":697.13},{"date":"1397/08/02 10:08","price":696.88},{"date":"1397/08/02 11:08","price":693.63},{"date":"1397/08/02 12:08","price":692.38},{"date":"1397/08/02 13:08","price":692.25},{"date":"1397/08/02 14:08","price":692.63},{"date":"1397/08/02 15:08","price":693.88},{"date":"1397/08/02 16:08","price":695.63},{"date":"1397/08/02 17:08","price":699.38},{"date":"1397/08/02 18:08","price":696.63},{"date":"1397/08/02 19:08","price":699.75},{"date":"1397/08/02 20:08","price":704.13},{"date":"1397/08/02 21:08","price":701.13},{"date":"1397/08/02 22:08","price":698.63},{"date":"1397/08/02 23:08","price":694.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398