کمترین: 
2.2367
بیشترین: 
2.2719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2415
زمان: 
8/2 23:08
قیمت نفت کوره امروز 2 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 آبان 1397 , 2.2415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:08","price":2.245},{"date":"1397/08/02 03:08","price":2.2464},{"date":"1397/08/02 03:32","price":2.2489},{"date":"1397/08/02 04:08","price":2.2481},{"date":"1397/08/02 05:08","price":2.2484},{"date":"1397/08/02 06:08","price":2.2498},{"date":"1397/08/02 07:08","price":2.2559},{"date":"1397/08/02 08:08","price":2.2523},{"date":"1397/08/02 09:08","price":2.2534},{"date":"1397/08/02 10:08","price":2.2538},{"date":"1397/08/02 11:08","price":2.2418},{"date":"1397/08/02 12:08","price":2.2367},{"date":"1397/08/02 13:08","price":2.2384},{"date":"1397/08/02 14:08","price":2.2395},{"date":"1397/08/02 15:08","price":2.2449},{"date":"1397/08/02 16:08","price":2.2492},{"date":"1397/08/02 17:08","price":2.2599},{"date":"1397/08/02 18:08","price":2.2505},{"date":"1397/08/02 19:08","price":2.2548},{"date":"1397/08/02 20:08","price":2.2719},{"date":"1397/08/02 21:08","price":2.2605},{"date":"1397/08/02 22:08","price":2.2519},{"date":"1397/08/02 23:08","price":2.2415}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398