کمترین: 
75.58
بیشترین: 
77.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.61
زمان: 
8/2 23:08
قیمت نفت برنت امروز 2 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 آبان 1397 , 75.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:08","price":76.22},{"date":"1397/08/02 04:08","price":76.38},{"date":"1397/08/02 05:08","price":76.4},{"date":"1397/08/02 06:08","price":76.54},{"date":"1397/08/02 07:08","price":76.79},{"date":"1397/08/02 08:08","price":76.67},{"date":"1397/08/02 09:08","price":76.75},{"date":"1397/08/02 10:08","price":76.78},{"date":"1397/08/02 11:08","price":76.24},{"date":"1397/08/02 12:08","price":75.72},{"date":"1397/08/02 13:08","price":75.58},{"date":"1397/08/02 14:08","price":75.97},{"date":"1397/08/02 15:08","price":76.27},{"date":"1397/08/02 16:08","price":76.45},{"date":"1397/08/02 17:08","price":76.91},{"date":"1397/08/02 18:08","price":76.51},{"date":"1397/08/02 19:08","price":76.81},{"date":"1397/08/02 20:08","price":77.47},{"date":"1397/08/02 21:08","price":76.95},{"date":"1397/08/02 22:08","price":76.38},{"date":"1397/08/02 23:08","price":75.61}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398