کمترین: 
66.16
بیشترین: 
67.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.36
زمان: 
8/2 23:08
قیمت نفت سبک امروز 2 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 آبان 1397 , 66.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:08","price":66.16},{"date":"1397/08/02 03:08","price":66.25},{"date":"1397/08/02 03:32","price":66.4},{"date":"1397/08/02 04:08","price":66.36},{"date":"1397/08/02 05:08","price":66.34},{"date":"1397/08/02 06:08","price":66.43},{"date":"1397/08/02 07:08","price":66.65},{"date":"1397/08/02 08:08","price":66.53},{"date":"1397/08/02 09:08","price":66.58},{"date":"1397/08/02 11:08","price":66.31},{"date":"1397/08/02 12:08","price":66.3},{"date":"1397/08/02 13:08","price":66.28},{"date":"1397/08/02 14:08","price":66.36},{"date":"1397/08/02 15:08","price":66.64},{"date":"1397/08/02 16:08","price":66.77},{"date":"1397/08/02 17:08","price":67.22},{"date":"1397/08/02 18:08","price":66.83},{"date":"1397/08/02 19:08","price":67.25},{"date":"1397/08/02 20:08","price":67.66},{"date":"1397/08/02 21:08","price":67.22},{"date":"1397/08/02 22:08","price":66.98},{"date":"1397/08/02 23:08","price":66.36}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398