کمترین: 
78.68
بیشترین: 
78.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.68
زمان: 
8/1 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 1 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 آبان 1397 , 78.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 17:08","price":78.68}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398