کمترین: 
1.8316
بیشترین: 
1.9125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.841
زمان: 
8/1 23:08
قیمت بنزین امروز 1 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 آبان 1397 , 1.841 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 01:08","price":1.9105},{"date":"1397/08/01 02:08","price":1.9125},{"date":"1397/08/01 03:08","price":1.9105},{"date":"1397/08/01 04:08","price":1.9115},{"date":"1397/08/01 05:08","price":1.9065},{"date":"1397/08/01 06:08","price":1.9035},{"date":"1397/08/01 07:08","price":1.9005},{"date":"1397/08/01 09:08","price":1.8985},{"date":"1397/08/01 10:08","price":1.8945},{"date":"1397/08/01 11:08","price":1.8895},{"date":"1397/08/01 12:08","price":1.8824},{"date":"1397/08/01 13:08","price":1.8734},{"date":"1397/08/01 14:08","price":1.8705},{"date":"1397/08/01 15:08","price":1.869},{"date":"1397/08/01 16:08","price":1.8697},{"date":"1397/08/01 17:08","price":1.86},{"date":"1397/08/01 18:08","price":1.866},{"date":"1397/08/01 19:08","price":1.8517},{"date":"1397/08/01 20:08","price":1.8331},{"date":"1397/08/01 21:08","price":1.8388},{"date":"1397/08/01 22:08","price":1.8316},{"date":"1397/08/01 23:08","price":1.841}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398