کمترین: 
3.115
بیشترین: 
3.228
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.224
زمان: 
8/1 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 1 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 آبان 1397 , 3.224 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 00:08","price":3.131},{"date":"1397/08/01 01:08","price":3.135},{"date":"1397/08/01 04:08","price":3.138},{"date":"1397/08/01 05:08","price":3.141},{"date":"1397/08/01 06:08","price":3.147},{"date":"1397/08/01 07:08","price":3.148},{"date":"1397/08/01 08:08","price":3.147},{"date":"1397/08/01 09:08","price":3.149},{"date":"1397/08/01 10:08","price":3.131},{"date":"1397/08/01 11:08","price":3.115},{"date":"1397/08/01 12:08","price":3.128},{"date":"1397/08/01 13:08","price":3.132},{"date":"1397/08/01 14:08","price":3.119},{"date":"1397/08/01 15:08","price":3.158},{"date":"1397/08/01 16:08","price":3.171},{"date":"1397/08/01 17:08","price":3.196},{"date":"1397/08/01 18:08","price":3.22},{"date":"1397/08/01 19:08","price":3.228},{"date":"1397/08/01 20:08","price":3.204},{"date":"1397/08/01 21:08","price":3.213},{"date":"1397/08/01 22:08","price":3.208},{"date":"1397/08/01 23:08","price":3.224}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398