کمترین: 
2.2442
بیشترین: 
2.3246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.253
زمان: 
8/1 23:08
قیمت نفت کوره امروز 1 آبان 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 آبان 1397 , 2.253 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 00:08","price":2.3246},{"date":"1397/08/01 01:08","price":2.3239},{"date":"1397/08/01 02:08","price":2.3243},{"date":"1397/08/01 03:08","price":2.3239},{"date":"1397/08/01 04:08","price":2.3221},{"date":"1397/08/01 05:08","price":2.3171},{"date":"1397/08/01 06:08","price":2.3131},{"date":"1397/08/01 07:08","price":2.3099},{"date":"1397/08/01 08:08","price":2.3123},{"date":"1397/08/01 09:08","price":2.3107},{"date":"1397/08/01 10:08","price":2.3075},{"date":"1397/08/01 11:08","price":2.3024},{"date":"1397/08/01 12:08","price":2.3022},{"date":"1397/08/01 13:08","price":2.2888},{"date":"1397/08/01 14:08","price":2.2903},{"date":"1397/08/01 15:08","price":2.2863},{"date":"1397/08/01 16:08","price":2.2829},{"date":"1397/08/01 17:08","price":2.2758},{"date":"1397/08/01 18:08","price":2.2799},{"date":"1397/08/01 19:08","price":2.2691},{"date":"1397/08/01 20:08","price":2.2442},{"date":"1397/08/01 21:08","price":2.2532},{"date":"1397/08/01 22:08","price":2.2509},{"date":"1397/08/01 23:08","price":2.253}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398