کمترین: 
76.17
بیشترین: 
80.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.67
زمان: 
8/1 23:08
قیمت نفت برنت امروز 1 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 آبان 1397 , 76.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 00:08","price":80.08},{"date":"1397/08/01 01:08","price":79.94},{"date":"1397/08/01 02:08","price":79.97},{"date":"1397/08/01 04:08","price":79.94},{"date":"1397/08/01 05:08","price":79.75},{"date":"1397/08/01 06:08","price":79.62},{"date":"1397/08/01 07:08","price":79.52},{"date":"1397/08/01 08:08","price":79.62},{"date":"1397/08/01 09:08","price":79.53},{"date":"1397/08/01 10:08","price":79.39},{"date":"1397/08/01 11:08","price":79.17},{"date":"1397/08/01 12:08","price":79.1},{"date":"1397/08/01 13:08","price":78.53},{"date":"1397/08/01 14:08","price":78.5},{"date":"1397/08/01 15:08","price":78.33},{"date":"1397/08/01 16:08","price":78.18},{"date":"1397/08/01 17:08","price":77.89},{"date":"1397/08/01 18:08","price":77.99},{"date":"1397/08/01 19:08","price":77.33},{"date":"1397/08/01 20:08","price":76.33},{"date":"1397/08/01 21:08","price":76.71},{"date":"1397/08/01 22:08","price":76.17},{"date":"1397/08/01 23:08","price":76.67}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398