کمترین: 
66.19
بیشترین: 
69.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.59
زمان: 
8/1 23:08
قیمت نفت سبک امروز 1 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 آبان 1397 , 66.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 00:08","price":69.53},{"date":"1397/08/01 02:08","price":69.59},{"date":"1397/08/01 03:08","price":69.53},{"date":"1397/08/01 04:08","price":69.5},{"date":"1397/08/01 05:08","price":69.37},{"date":"1397/08/01 06:08","price":69.27},{"date":"1397/08/01 07:08","price":69.19},{"date":"1397/08/01 08:08","price":69.28},{"date":"1397/08/01 09:08","price":69.19},{"date":"1397/08/01 10:08","price":69.06},{"date":"1397/08/01 11:08","price":68.92},{"date":"1397/08/01 12:08","price":68.86},{"date":"1397/08/01 13:08","price":68.55},{"date":"1397/08/01 14:08","price":68.36},{"date":"1397/08/01 15:08","price":68.28},{"date":"1397/08/01 16:08","price":68.19},{"date":"1397/08/01 17:08","price":67.72},{"date":"1397/08/01 18:08","price":67.55},{"date":"1397/08/01 19:08","price":67.22},{"date":"1397/08/01 20:08","price":66.25},{"date":"1397/08/01 21:08","price":66.49},{"date":"1397/08/01 22:08","price":66.19},{"date":"1397/08/01 23:08","price":66.59}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398