کمترین: 
711.38
بیشترین: 
719.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
719.13
زمان: 
7/30 23:08
قیمت گازوئیل امروز 30 مهر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 مهر 1397 , 719.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 04:08","price":712.63},{"date":"1397/07/30 05:08","price":712.25},{"date":"1397/07/30 06:08","price":713.63},{"date":"1397/07/30 07:08","price":713.88},{"date":"1397/07/30 08:08","price":714.63},{"date":"1397/07/30 09:08","price":715},{"date":"1397/07/30 10:08","price":716.38},{"date":"1397/07/30 11:08","price":717.13},{"date":"1397/07/30 12:08","price":718.13},{"date":"1397/07/30 13:08","price":716.13},{"date":"1397/07/30 14:08","price":715.63},{"date":"1397/07/30 15:08","price":715.38},{"date":"1397/07/30 16:08","price":715.88},{"date":"1397/07/30 17:08","price":711.38},{"date":"1397/07/30 18:08","price":712.13},{"date":"1397/07/30 19:08","price":715.63},{"date":"1397/07/30 20:08","price":715.38},{"date":"1397/07/30 21:08","price":717.38},{"date":"1397/07/30 23:08","price":719.13}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398