کمترین: 
79.36
بیشترین: 
80.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
80.06
زمان: 
7/30 23:08
قیمت نفت برنت امروز 30 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 مهر 1397 , 80.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 04:08","price":79.74},{"date":"1397/07/30 05:08","price":79.67},{"date":"1397/07/30 06:08","price":79.84},{"date":"1397/07/30 07:08","price":79.91},{"date":"1397/07/30 08:08","price":79.96},{"date":"1397/07/30 09:08","price":80.02},{"date":"1397/07/30 10:08","price":80.2},{"date":"1397/07/30 11:08","price":80.17},{"date":"1397/07/30 12:08","price":80.31},{"date":"1397/07/30 13:08","price":80.07},{"date":"1397/07/30 14:08","price":79.97},{"date":"1397/07/30 15:08","price":79.89},{"date":"1397/07/30 16:08","price":79.92},{"date":"1397/07/30 17:08","price":79.44},{"date":"1397/07/30 18:08","price":79.36},{"date":"1397/07/30 19:08","price":79.69},{"date":"1397/07/30 20:08","price":79.62},{"date":"1397/07/30 21:08","price":79.86},{"date":"1397/07/30 22:08","price":79.88},{"date":"1397/07/30 23:08","price":80.06}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398