کمترین: 
3.135
بیشترین: 
3.226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.135
زمان: 
7/30 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 30 مهر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 مهر 1397 , 3.135 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 02:08","price":3.197},{"date":"1397/07/30 03:08","price":3.2},{"date":"1397/07/30 03:32","price":3.197},{"date":"1397/07/30 04:08","price":3.2},{"date":"1397/07/30 05:08","price":3.212},{"date":"1397/07/30 06:08","price":3.209},{"date":"1397/07/30 07:08","price":3.202},{"date":"1397/07/30 09:08","price":3.196},{"date":"1397/07/30 11:08","price":3.2},{"date":"1397/07/30 12:08","price":3.211},{"date":"1397/07/30 13:08","price":3.213},{"date":"1397/07/30 14:08","price":3.226},{"date":"1397/07/30 15:08","price":3.21},{"date":"1397/07/30 16:08","price":3.164},{"date":"1397/07/30 17:08","price":3.154},{"date":"1397/07/30 18:08","price":3.16},{"date":"1397/07/30 19:08","price":3.154},{"date":"1397/07/30 20:08","price":3.175},{"date":"1397/07/30 21:08","price":3.148},{"date":"1397/07/30 22:08","price":3.139},{"date":"1397/07/30 23:08","price":3.135}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398