کمترین: 
1.887
بیشترین: 
1.9195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9115
زمان: 
7/30 23:08
قیمت بنزین امروز 30 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 30 مهر 1397 , 1.9115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 02:08","price":1.9145},{"date":"1397/07/30 03:08","price":1.9105},{"date":"1397/07/30 03:32","price":1.9135},{"date":"1397/07/30 04:08","price":1.9105},{"date":"1397/07/30 06:08","price":1.9117},{"date":"1397/07/30 07:08","price":1.9135},{"date":"1397/07/30 08:08","price":1.9145},{"date":"1397/07/30 09:08","price":1.9165},{"date":"1397/07/30 10:08","price":1.9195},{"date":"1397/07/30 11:08","price":1.9187},{"date":"1397/07/30 12:08","price":1.9185},{"date":"1397/07/30 13:08","price":1.9105},{"date":"1397/07/30 14:08","price":1.9043},{"date":"1397/07/30 15:08","price":1.9034},{"date":"1397/07/30 16:08","price":1.9065},{"date":"1397/07/30 17:08","price":1.893},{"date":"1397/07/30 18:08","price":1.887},{"date":"1397/07/30 19:08","price":1.8961},{"date":"1397/07/30 20:08","price":1.8955},{"date":"1397/07/30 21:08","price":1.9015},{"date":"1397/07/30 22:08","price":1.9082},{"date":"1397/07/30 23:08","price":1.9115}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398