کمترین: 
2.2984
بیشترین: 
2.3243
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.3243
زمان: 
7/30 23:08
قیمت نفت کوره امروز 30 مهر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 مهر 1397 , 2.3243 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 02:08","price":2.3079},{"date":"1397/07/30 03:08","price":2.3037},{"date":"1397/07/30 03:32","price":2.3058},{"date":"1397/07/30 04:08","price":2.3033},{"date":"1397/07/30 05:08","price":2.3019},{"date":"1397/07/30 06:08","price":2.3051},{"date":"1397/07/30 07:08","price":2.3063},{"date":"1397/07/30 08:08","price":2.3079},{"date":"1397/07/30 09:08","price":2.3088},{"date":"1397/07/30 10:08","price":2.3141},{"date":"1397/07/30 11:08","price":2.3165},{"date":"1397/07/30 12:08","price":2.3193},{"date":"1397/07/30 13:08","price":2.3128},{"date":"1397/07/30 14:08","price":2.3117},{"date":"1397/07/30 15:08","price":2.3115},{"date":"1397/07/30 16:08","price":2.3131},{"date":"1397/07/30 17:08","price":2.2984},{"date":"1397/07/30 18:08","price":2.3004},{"date":"1397/07/30 19:08","price":2.3131},{"date":"1397/07/30 20:08","price":2.3107},{"date":"1397/07/30 21:08","price":2.3176},{"date":"1397/07/30 22:08","price":2.3178},{"date":"1397/07/30 23:08","price":2.3243}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398