کمترین: 
68.75
بیشترین: 
69.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.54
زمان: 
7/30 23:08
قیمت نفت سبک امروز 30 مهر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 مهر 1397 , 69.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 02:08","price":69.47},{"date":"1397/07/30 03:08","price":69.38},{"date":"1397/07/30 03:32","price":69.47},{"date":"1397/07/30 04:08","price":69.31},{"date":"1397/07/30 05:08","price":69.23},{"date":"1397/07/30 06:08","price":69.41},{"date":"1397/07/30 07:08","price":69.44},{"date":"1397/07/30 08:08","price":69.47},{"date":"1397/07/30 09:08","price":69.53},{"date":"1397/07/30 10:08","price":69.67},{"date":"1397/07/30 11:08","price":69.73},{"date":"1397/07/30 12:08","price":69.7},{"date":"1397/07/30 13:08","price":69.5},{"date":"1397/07/30 14:08","price":69.45},{"date":"1397/07/30 15:08","price":69.28},{"date":"1397/07/30 16:08","price":69.36},{"date":"1397/07/30 17:08","price":68.94},{"date":"1397/07/30 18:08","price":68.75},{"date":"1397/07/30 19:08","price":69.19},{"date":"1397/07/30 20:08","price":69.06},{"date":"1397/07/30 21:08","price":69.25},{"date":"1397/07/30 22:08","price":69.39},{"date":"1397/07/30 23:08","price":69.54}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398